Terapia

       Działalność dydaktyczna ośrodka prowadzona jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne IPET dostosowane indywidualnie do każdego wychowanka i uwzględniające jego potencjalne możliwości, potrzeby, wiek i stopień zaburzenia rozwoju. Indywidualne programy nauczania tworzone są przez nauczyciela prowadzącego danego ucznia, we współpracy z gronem specjalistów oraz z rodzicami dziecka. Zawierają treści programowe zgodne z Ramowym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym placówki dla poszczególnych grup wiekowych: wczesnej interwencji, grupy przedszkolnej i szkolnej.
Wspólnym celem każdego programu jest:
1. Intensywna stymulacja rozwoju psychoruchowego w zakresie: zdolności naśladowania, rozumienia mowy, komunikacji, umiejętności przedszkolnych i szkolnych, sprawności ruchowych, samoobsługi i samodzielności.
2. Wyrównywanie deficytów rozwojowych.
3. Redukowanie zachowań trudnych.
4. Nauka zachowań akceptowlanych społecznie.
W ramach terapii prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne, ukierunkowane na rozwijanie deficytowych sfer funkcjonowania dziecka oraz zajęcia w małych grupach. Zajęcia terapeutyczne prowadzą oligofrenopedagodzy, specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

METODY i FORMY PRACY

       Drogą do realizacji podstawowych celów nauczania jest bazowanie w codziennej pracy rewalidacyjno-wychowawczej z uczniem metodą zachowań werbalnych (VB) – forma Stosowanej Analizy Zachowań (SAZ), oparta na analizie funkcjonalnej zachowań werbalnych, w której dokonuje się zmian zachowań niepożądanych poprzez system wzmocnień. Staramy się więc znaleźć takie czynniki nagradzające lub zachęcające do odpowiedniego zachowania, by utrwalały to zachowanie i prowadziły do zaniechania zachowań nieadekwatnych. Nagrody, aby spełniały swoje zadanie dobieramy indywidualnie do każdego ucznia, tak by były atrakcyjne i pożądane. W pracy nad redukcją zachowań trudnych staramy się usuwać czynniki, które zachęcają dziecko do ich prezentowania  i zastępujemy je bardziej odpowiednimi umiejętnościami.
Formą pracy rewalidacyjno-wychowawczej w naszym Ośrodku jest terapia indywidualna oraz grupowa (3-4 osobowe grupy). W ramach pracy grupowej wykorzystujemy następujące metody wspomagające:
– AAC (komunikacja alternatywna i wspomagająca);
– terapia logopedyczna;
– elementy Metody Dobrego Startu;
– elementy Metody Aktywności Knillów
– elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
– elementy metody KLANZY;
– elementy terapii ręki;
– elementy porannego kręgu;
– sensoplastyka;
– TUS (Trening Umiejętności Społecznych);
– SI (Integracja Sensoryczna);
– hydroterapia.

      Od września 2015r. funkcjonuje sala do terapii SI (przejdź do galerii). Metoda ta jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych. Stworzyła ją amerykańska psycholog, pedagog specjalny i terapeutka zajęciowa Jean Ayres. Wykazała praktyczne znaczenie trzech podstawowych systemów zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka – są to: system dotykowy, system czucia głębokiego – propriocepcja oraz układ przedsionkowy. Należy pamiętać, iż u wielu dzieci nieprawidłowe reakcje, zachowania oraz trudności szkolne mogą być spowodowane właśnie zaburzeniami w integracji sensorycznej.

          Od lutego 2020r. funkcjonuje wanna do hydromasażu jako dodatkowa forma terapii, która pozytywnie wpływa na schorzenia narządów ruchu, obniża napięcie mięśniowe, pozytywnie wpływa na parystatykę jelit, ale także relaksuje i zmniejsza pobudliwość nerwową.

          Dodatkowo w zakresie działań mających na celu uspołecznianie wychowanków, priorytetową stała się dla nas integracja osób autystycznych ze środowiskiem ludzi zdrowych. Młodsze dzieci korzystają z systematycznego pobytu w grupach rówieśniczych w przedszkolach masowych, starsze biorą udział w okazjonalnych zajęciach w odpowiednich klasach szkół podstawowych, w zajęciach w Muzeum Zamkowym oraz w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Biorą udział w nauce pływania na basenie pod okiem wyspecjalizowanego instruktora, a także w wycieczkach za miasto, bywają w restauracjach, kinie, uczą się robić zakupy w pobliskich sklepach. Odnoszą również sukcesy w konkursach plastycznych, wokalnych i teatralnych.