O nas

       Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku powstał w 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się. Jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Malborskie Starostwo Powiatowe, a organem nadzorującym Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Od września 2018 roku funkcję dyrektora pełni Pani Róża Banasik- Zarańska. Ośrodek przeżywa ciągły rozwój, zarówno od strony dydaktycznej, jak i bogatej bazy materialnej, zapewniając tym samym wysoki poziom podejmowanych działań, umożliwiających wszechstronny rozwój każdego wychowanka.
Pod swoją opieką ma dzieci objęte stałą terapią w placówce, a także dzieci objęte doraźną pomocą w Punkcie Konsultacyjnym oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania działającym przy ośrodku. Wszechstronną pomoc otrzymują tu wszyscy rodzice i ich dzieci posiadające diagnozę autyzmu, dzieci z podejrzeniem zaburzeń autystycznych lub z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Celem tych spotkań jest ustalenie kierunku terapii oraz wspieranie rodziców w ich codziennej pracy wychowawczej.
Ośrodek zapewnia edukację dzieciom i młodzieży z autyzmem w wieku od 3 do 25 lat. Tak szeroki przedział wiekowy przewiduje pracę z dziećmi w ramach grup: przedszkolnej, szkolnej i młodzieżowej. Dla dzieci do 3 roku życia ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju. W każdej z grup realizowany jest indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego wychowanka. Głównym zadaniem ośrodka jest diagnozowanie, terapia i edukacja przygotowująca wychowanków, w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.