KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku (dalej SORW). Z administratorem kontakt jest możliwy telefonicznie pod nr tel. 055 272-97-21, za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektor.sorw@powiat.malbork.pl lub pisemnie/osobiście w siedzibie SORW ul. Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Łukasz Mielnik, e-mail: iod@mainsoft.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych/kontrahentów zgodnie z  art. 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO w celu:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 7. w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. Podstawy prawne przetwarzania danych przez administratora w celu wypełnienia obowiązków prawnych: 
 9. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
 10. ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
 11. ustawa  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.),
 12. przepisy wykonawcze do wskazanych ustaw, w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawa.
 14. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można zgłaszać na e-mail: dyrektor.sorw@powiat.malbork.pl
 15. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Placówki lub w innych mediach w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Wizerunek przetwarzany jest na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 16. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w celu doręczania korespondencji, a także inne podmioty, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji zadań na podstawie stosownych umów powierzenia danych.
 17. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych,
  w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO), przenoszenia swoich danych (art. 20 Rozporządzenia RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia RODO).
 18. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych,  zawierania i realizacji umów. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne
 19. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.