COVID-19 wytyczne GIS i MZ

Sposób   realizacji  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku przy powrocie do zajęć w placówce

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2020 r. poz.1389)

 

Wariant A –tradycyjna forma kształcenia

Ośrodek  organizuje wykonanie wszystkich zadań (administracyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie w/ w rozporządzenia w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku na rok szkolny 2020/21 wprowadza się co następuje:

I Przygotowanie Ośrodka

  1. Do dnia 1.09.2020 wykonane zostanie przygotowanie obiektu do otwarcia poprzez:

1.1. przeprowadzenie przeglądu BHP

1.2. wykonanie dekontaminacji poprzez ozonowanie i zastosowanie płynów wirusobójczych  w ciągach komunikacyjnych

1.3. wydzielenie stref: rodzica, wychowanka

1.3.1. strefa rodzica znajduje się w części korytarza przy wejściu do budynku. Uprasza się rodziców o nie wchodzenie do szatni i na piętra.

1.3. przygotowanie sal zgodnie z wytycznymi. Usunięcie  dywanów, zabawek pluszowych  i innych elementów trudnych do odkażenia

1.4.  miejsca pracy wychowanków i pracowników rozstawione zostaną w większych odległościach

1.5. skonsultowanie procedur ze służbami sanitarnymi

1.6. zaopatrzenie placówki w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni

1.7. umieszczenie w widocznych miejscach numerów służb sanitarnych

1.8. umieszczenie punktów dezynfekcji rąk przy wejściu głównym, w szatni oraz na każdym piętrze

1.9. umieszczenie w miejscach mycia rąk instrukcji zalecanych przez służby sanitarne

1.10. przygotowanie pomieszczenia na wypadek konieczności izolacji osoby z objawami chorobowymi.

  1. Środki ochrony osobistej

2.1. przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie roku w razie potrzeby

2.2. zaopatrzenie w środki ochrony osobistej pracowników i wychowanków

2.2.1. zakupienie bądź pozyskanie odpowiedniej ilości maseczek, rękawiczek i innych środków

2.2.2. zaopatrzenie  placówki w środki  dezynfekujące zarówno do rąk jak i do powierzchni

2.2.3. dopuszczone zostanie użycie środków ochrony osobistej zapewnionych przez rodziców

II Organizacja pracy:

3. Do dnia 01.09 nastąpi przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie procedur, zabezpieczenia antywirusowego i postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia

4. Zasady główne:

4.1.Do Ośrodka może uczęszczać dziecko/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

4.2. ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz.

4.3. unikanie przebywania większej ilości osób w jednym pomieszczeniu

4.4. ograniczenie poruszania się i potencjalnych kontaktów wewnątrz obiektu

4.5. ustalenie planu tak aby zajęcia odbywały się z minimalną wymianą osób pracujących z dzieckiem

4.6. spożywanie posiłków tylko własnych przynoszonych przez dzieci w swoich salach

4.7. prace porządkowe wykonywane  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

4.8. dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk w porozumieniu z dyrektorem SOSW pod warunkiem  zapewnienia właściwej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw i boisku

4.9.ustala się sposób komunikacji nauczycieli z dyrektorem oraz rodzicem w sytuacji podejrzenia zakażenia za pomocą kontaktu telefonicznego.

4.10. ustala się sposób przekazywania wychowanków jak poniżej:

4.10.1. drzwi wejściowe do Ośrodka pozostają zamknięte

4.10.2. przekazywanie dzieci i dokumentów będzie się odbywało na dole w strefie rodzica

4.10.3. ewentualne bezpośrednie przekazanie dokumentów lub niezbędne kontakty odbywają się w czasie, kiedy wychowanków nie ma w placówce

4.10.4. przy wejściu do Ośrodka  umieszczono płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy  zobligowani do korzystania z niego

4.10.5.  wprowadza się pomiar temperatury wychowankom przy wejściu do placówki

4.11. obliguje się nauczycieli do wyjaśnienia i poinstruowania wychowanków o zasadach higieny w placówce.

4.12. osoby, które będą realizowały wizyty w placówce są zobligowane do przestrzegania reżimu sanitarnego